Wat is Wabo handhaving en waar dient het voor?

Door: Contany 6-4-2021

Categorieën
:
Handhaving,

Wat is Wabo handhaving?

In 2011 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, afgekort de Wabo, in werking getreden. Het doel van de Wabo is dat de overheid sneller en eenvoudiger vergunningen verleent op het terrein van bouwen, milieu en ruimte. Hiervoor heeft de Wabo de omgevingsvergunning geïntroduceerd.

Bekijk ook onze speciale training 'Samen werken'

Ga naar trainingen

Waar dient Wabo handhaving voor?

In de Wabo zijn 25 vergunningstelsels samengevoegd in één omgevingsvergunning. Dit is weer een samengevoegde vergunning voor wonen, slopen, ruimte, bouwen, milieu en natuur. Het doel van de Wabo is; minder administratieve lasten en een betere dienstverlening voor het bedrijfsleven en burgers.

Er zijn nu minder en kortere procedures en tegenstrijdige regels worden voorkomen. Dankzij de invoering van de Wabo kan er voor verschillende activiteiten één aanvraag ingediend worden bij slechts één loket. Er is dan ook maar één bestuursorgaan voor deze wet. De personen die deel uitmaken van dit orgaan moeten ervoor zorgen dat de regels uit de Wabo nageleefd worden. Verder moeten zij gegevens verzamelen en klachten behandelen van aanvragers van vergunningen.

De Wabo handhaving is ook van toepassing op een aantal regels uit de Natuurbeschermingswet, de Wet Geluidhinder, de Wet Milieubeheer, de Wet Bodembescherming, de Wet inzake de Luchtverontreiniging, de Wet Ruimte Ordening, de Woningwet, de Flora- en Faunawet en de Monumentenwet. Hierdoor kunnen de regels op een gelijke en integrale wijze worden gehandhaafd.

De uitgangspunten van de Wabo

De Wabo heeft een aantal uitgangspunten. Dit zijn:

De Wabo handhaving biedt gemeentes een houvast en een strategie om handhavend op te treden. Burgers en bedrijven weten hierdoor welke prioriteiten een gemeente stelt bij het uitvoeren van de gemeentelijke toezichtstaken. Dankzij de Wabo kunnen burgers en bedrijven diverse vergunningen via slechts één loket aanvragen.

Online een vergunning aanvragen

Met behulp van een online automatiseringssysteem kunnen burgers en ondernemers nu zelf online een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket online. Hier zijn digitale aanvraagformulieren op te vinden. Via een vragenlijst krijgt een aanvrager het juiste aanvraagformulier toegewezen. Dit is een op maat gesneden aanvraagformulier. Op dit formulier staat ook gelijk vermeldt welke formulieren u met de aanvraag moet indienen. Het aanvraagformulier kunt u vergelijken met een elektronische belastingaangifte. Inloggen op het Omgevingsloket online kan weer met een DigiDcode.

Vergunningcheck

Op het Omgevingsloket online vindt u ook een vergunningcheck. Deze kan online worden gedaan. Het is vooral handig om hier gebruik van te maken als u niet weet of u voor bepaalde werkzaamheden een vergunning nodig heeft of hier een melding van moet maken.

Binnen acht weken antwoord

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, omdat u wilt gaan bouwen of verbouwen dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente of u kunt online een aanvraagformulier invullen. Vaak moet u dan bouwtekeningen aan de aanvraag toevoegen. De gemeente kan dan beoordelen of uw aanvraag aan de eisen voldoet.

Vervolgens worden uw plannen beoordeeld en krijgt u te horen of u een vergunning krijgt. Een gemeente moet u binnen acht weken laten weten of de vergunning verleent wordt. Deze termijn kan een keer verlengd worden met zes weken. Het termijn start op de dag dat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen.

Hulp nodig met het aanvragen van een vergunning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Bekijk ook onze speciale training ‘Samen werken

Ga naar trainingen